Ochrana súkromia

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201415923

Plne rešpektujeme Vaše súkromie, avšak pre vybavenie objednávok potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkmi. Prevádzkovateľ internetového obchodu Rapier s. r. o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle “Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov”. Z vyššie uvedeného zákona vyplýva povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielok. Prevádzkovateľ internetového obchodu Rapier s. r. o. si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzanie s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie vedené pravidlá manipulácie s dátami.

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z.
ÚPLNÉ ZNENIE

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet a pôsobnosť zákona

§ 1
(1) Tento zákon upravuje
a) ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní,
b) zásady spracúvania osobných údajov,
c) bezpečnosť osobných údajov,
d) ochranu práv dotknutých osôb,
e) cezhraničný tok osobných údajov,
f) registráciu a evidenciu informačných systémov,
g) zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad“).
(2) Tento zákon sa vzťahuje na orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné
orgány verejnej moci, ako aj na ostatné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré spracúvajú
osobné údaje, určujú účel a prostriedky spracúvania alebo poskytujú osobné údaje na
spracúvanie.
(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov, ktorí nemajú sídlo alebo trvalý
pobyt na území 2
a) Slovenskej republiky, ale sú umiestnení v zahraničí na mieste, kde sa uplatňuje právny
poriadok Slovenskej republiky prednostne na základe medzinárodného práva verejného,
b) členského štátu Európskej únie, ak na účely spracúvania osobných údajov využívajú
úplne alebo čiastočne automatizované alebo iné ako automatizované prostriedky
spracúvania umiestnené na území Slovenskej republiky, pričom tieto prostriedky
spracúvania nie sú využívané výlučne len na prenos osobných údajov cez územie
členských štátov Európskej únie; v takomto prípade prevádzkovateľ postupuje podľa
§ 23a ods. 3.
(4) Tento zákon sa vzťahuje na osobné údaje systematicky spracúvané úplne alebo
čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania alebo inými ako automatizovanými
prostriedkami spracúvania, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo sú určené na
spracúvanie v informačnom systéme.

§ 2
(1) Ustanovenia § 5 ods. 4, § 6 ods. 1 až 4, § 10 ods. 1, 2 a 8, § 20 ods. 1, § 27 a § 32 sa
nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na zabezpečenie verejného
záujmu, ak prevádzkovateľ plní povinnosti výslovne ustanovené osobitným zákonom určené
na zaistenie
a) bezpečnosti Slovenskej republiky,
b) obrany Slovenskej republiky,
c) verejného poriadku a bezpečnosti,
d) predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti,
zisťovania jej páchateľov, vyšetrovania a stíhania trestných činov,
e) významného ekonomického alebo finančného záujmu Slovenskej republiky alebo
Európskej únie, vrátane menových, rozpočtových a daňových záležitostí,
f) výkonu kontroly, dohľadu, dozoru alebo uplatňovania regulácie v súvislosti s výkonom
verejnej moci vo veciach uvedených v písmenách c), d) a e), alebo
g) ochrany dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb.
(2) Prevádzkovateľom registra o osobách právoplatne odsúdených súdmi v trestnom
konaní, ako aj o osobách, proti ktorým bolo prokurátormi alebo súdmi právoplatne
rozhodnuté o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo o schválení zmieru, môže byť
len štátny orgán ustanovený osobitným zákonom.1)

§ 2a
Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu osobných údajov, ktoré
a) spracúva fyzická osoba pre vlastnú potrebu v rámci výlučne osobných alebo domácich
činností, ako je vedenie osobného adresára alebo korešpondencia,
b) boli získané náhodne bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania,
bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a
nie sú ďalej systematicky spracúvané.
1) Napríklad § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 153/2001 Z. z., zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení
neskorších predpisov. 3
Vymedzenie niektorých pojmov

§ 3
Osobné údaje
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby,
pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe
všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík
alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú,
kultúrnu alebo sociálnu identitu.

§ 4
(1) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
a) spracúvaním osobných údajov vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s
osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie,
prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie,
premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, ich prenos, poskytovanie,
sprístupňovanie alebo zverejňovanie,
b) poskytovaním osobných údajov odovzdávanie osobných údajov na spracúvanie inému
prevádzkovateľovi alebo inému zástupcovi prevádzkovateľa, alebo jeho
sprostredkovateľovi,
c) sprístupňovaním osobných údajov oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu
k nim inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe s výnimkou dotknutej osoby alebo
oprávnenej osoby, ktorá ich nebude spracúvať ako prevádzkovateľ, zástupca
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľ,
d) zverejňovaním osobných údajov publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných
údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne
prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela,2)
verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte,3) ich
umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste,
e) likvidáciou osobných údajov zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo
fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali
reprodukovať,
f) blokovaním osobných údajov uvedenie osobných údajov do takého stavu, v ktorom sú
neprístupné a je zabránené akejkoľvek manipulácii s nimi,
g) informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor, sústava alebo databáza obsahujúca
jeden alebo viac osobných údajov, ktoré sú systematicky spracúvané na potreby
dosiahnutia účelu podľa osobitných kritérií a podmienok s použitím automatizovaných,
2) § 13 zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení
neskorších predpisov.
3) Napríklad § 27 až 34 Obchodného zákonníka, § 8 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z., § 26 ods. 2 písm. e) zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách. 4
čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania
bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na
funkčnom alebo geografickom základe, napríklad kartotéka, zoznam, register, operát,
záznam alebo sústava obsahujúca spisy, doklady, zmluvy, potvrdenia, posudky,
hodnotenia, testy,
h) účelom spracúvania osobných údajov vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený
zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť,
i) súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle,
ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vedome vyjadruje súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov,
j) cezhraničným tokom osobných údajov prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej
republiky subjektom so sídlom alebo s trvalým pobytom v cudzine alebo ich výmena s
týmito subjektami,
k) anonymizovaným údajom osobný údaj upravený do takej formy, v ktorej ho nemožno
priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka,
l) adresou súbor údajov o pobyte fyzickej osoby, do ktorého patria názov ulice, orientačné,
prípadne súpisné číslo domu, názov obce, prípadne názov časti obce, poštové
smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu,
m) všeobecne použiteľným identifikátorom trvalý identifikačný osobný údaj dotknutej osoby,
ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch,
n) biometrickým údajom osobný údaj fyzickej osoby, na základe ktorého je
jednoznačne a nezameniteľne určiteľná, napr. odtlačok prsta, odtlačok dlane,
analýza deoxyribonukleovej kyseliny, profil deoxyribonukleovej kyseliny,
o) auditom bezpečnosti informačného systému nezávislé odborné posúdenie
spoľahlivosti a celkovej bezpečnosti informačného systému z hľadiska
zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti spracúvaných osobných údajov,
p) treťou krajinou štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie,
r) verejným záujmom dôležitý záujem štátu realizovaný pri výkone verejnej moci, ktorý
prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo viacerých fyzických
osôb, prináša majetkový prospech alebo iný prospech ostatným fyzickým osobám alebo
mnohým z nich a bez jeho realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo nenahraditeľné
škody,
s) podmienkami spracúvania osobných údajov prostriedky a spôsob spracúvania osobných
údajov, ako aj ďalšie požiadavky, kritériá alebo pokyny súvisiace so spracúvaním
osobných údajov alebo vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania
či už pred začatím spracúvania osobných údajov alebo v priebehu ich spracúvania.
(2) Prevádzkovateľom je orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán
verejnej moci alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sama alebo spoločne
s inými určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Ak účel, prípadne
aj prostriedky spracúvania osobných údajov ustanovuje osobitný zákon, prevádzkovateľom je
ten, koho na plnenie účelu spracúvania ustanoví zákon alebo kto splní zákonom ustanovené
podmienky. To platí aj vtedy, ak tak ustanovuje právny akt Európskych spoločenstiev
a Európskej únie. 5
(3) Sprostredkovateľom je orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán
verejnej moci alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v
mene prevádzkovateľa alebo zástupcu prevádzkovateľa.
(4) Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými
údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru,
služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania
alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, ktorá môže osobné údaje spracúvať len na základe
pokynu prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ak tento zákon
alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(5) Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje.
(6) Zástupcom prevádzkovateľa je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá na území
Slovenskej republiky zastupuje prevádzkovateľa so sídlom alebo s trvalým pobytom v tretej
krajine.
(7) Treťou stranou je orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán
verejnej moci alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba iná ako dotknutá osoba, vlastný
prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa, jeho sprostredkovateľ a ich oprávnené
osoby.
(8) Príjemcom je orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej
moci alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej sú osobné údaje poskytnuté alebo
sprístupnené; prevádzkovateľ, ktorý je oprávnený spracúvať osobné údaje na základe § 2 ods.
1 písm. f) a úrad pri plnení úloh ustanovených týmto zákonom, sa nepovažuje za príjemcu.

DRUHÁ ČASŤ
PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PRI SPRACÚVANÍ
OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRVÁHLAVA
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 5
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ
(1) Osobné údaje môže spracúvať iba prevádzkovateľ a sprostredkovateľ.
(2) Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za
podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve alebo v písomnom poverení.
Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok
dojednaných s prevádzkovateľom alebo so súhlasom prevádzkovateľa aj so
sprostredkovateľom v písomnej zmluve, alebo v písomnom poverení.
(3) Prevádzkovateľ dbá pri výbere sprostredkovateľa najmä na jeho záruky, pokiaľ ide
o opatrenia v oblasti technickej, organizačnej a personálnej bezpečnosti (§ 15 ods. 1). 6
Prevádzkovateľ nesmie zveriť spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľovi, ak by tým
mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb.
(4) Ak prevádzkovateľ poveril spracúvaním sprostredkovateľa až po získaní osobných
údajov, oznámi to dotknutým osobám pri najbližšom kontakte s nimi, najneskôr však do troch
mesiacov od poverenia sprostredkovateľa. To platí aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov
prevezme iný prevádzkovateľ.
(5) Zástupca prevádzkovateľa je povinný konať v rozsahu práv a povinností
ustanovených týmto zákonom prevádzkovateľovi. Ustanovenia tohto zákona, podľa ktorých
ukladá úrad prevádzkovateľovi aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel, sa
rovnako vzťahujú aj na zástupcu prevádzkovateľa.

§ 6
Základné povinnosti prevádzkovateľa
(1) Prevádzkovateľ je povinný
a) pred začatím spracúvania osobných údajov jednoznačne a konkrétne vymedziť účel
spracúvania osobných údajov; účel spracúvania musí byť jasný a nesmie byť v rozpore
s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b) určiť prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov, prípadne ďalšie podmienky
spracúvania osobných údajov,
c) získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; je neprípustné
získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu alebo inej činnosti,
d) zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom
zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
e) získavať osobné údaje na rozdielne účely osobitne a zabezpečiť, aby sa osobné údaje
spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli
zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané na rozdielne
účely,
f) spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu
k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je prevádzkovateľ povinný
blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné
údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné,
prevádzkovateľ zreteľne označí a zlikviduje ihneď, ako to okolnosti dovolia,
g) zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej
identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie
účelu spracúvania,
h) zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania skončil; po skončení účelu
spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len za podmienok ustanovených
v odseku 3,
i) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje
tomuto zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich neobchádza; 7
súhlas dotknutej osoby si nesmie prevádzkovateľ vynucovať a ani podmieňovať hrozbou
odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej
prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi zákonom.
(2) Prevádzkovateľ nemá povinnosť podľa odseku 1 písm. a) len vtedy, ak účel
spracúvania osobných údajov ustanovuje osobitný zákon v súlade s podmienkami uvedenými
v odseku 1 písm. a). Prevádzkovateľ nemá povinnosť určiť prostriedky a spôsob spracúvania
osobných údajov podľa odseku 1 písm. b) len vtedy, ak ich ustanovuje všeobecne záväzný
právny predpis. Ostatné povinnosti podľa odseku 1 písm. c) až h) a i) časti vety pred
bodkočiarkou, je prevádzkovateľ povinný dodržiavať aj počas spracúvania osobných údajov
na základe osobitného zákona; týmto nie je dotknuté ustanovenie § 7 ods. 6 prvej vety vrátane
jej časti za bodkočiarkou.
(3) Ďalšie spracúvanie zhromaždených osobných údajov na historické, vedecké
alebo štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania
vymedzeným v súlade s odsekom 1 písm. a) alebo ustanoveným podľa odseku 2 prvej vety.
Po skončení pôvodného účelu spracúvania je prípustné zhromaždené osobné údaje ďalej
spracúvať v nevyhnutnom rozsahu na historické, vedecké alebo štatistické účely len vtedy, ak
prevádzkovateľ
a) zaručí, že spracúvané osobné údaje nepoužije v rozpore s oprávnenými záujmami
dotknutej osoby a svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na ochranu
jej osobnosti a súkromia,
b) takéto osobné údaje náležite označí a anonymizuje ihneď ako to bude možné alebo
zlikviduje, keď sa stanú nepotrebnými.
(4)Prevádzkovateľ, ktorý poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa je
povinný zabezpečiť, aby sprostredkovateľ dodržiaval povinnosti ustanovené v odseku
1 písm. c) až i) a odseku 3.
(5)V prípade pochybnosti o tom, či spracúvané osobné údaje svojim rozsahom, obsahom
a spôsobom spracúvania alebo využívania zodpovedajú účelu ich spracúvania, či sú s daným
účelom spracúvania zlučiteľné alebo časovo a vecne neaktuálne vo vzťahu k tomuto účelu,
rozhodne úrad. Stanovisko úradu je záväzné.

§ 7
Súhlas dotknutej osoby
(1) Osobné údaje možno spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby, ak tento zákon
neustanovuje inak. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia odseku 5 prvej vety, § 8 ods. 4
písm. b), § 9 ods. 1, § 9 ods. 1 písm. b) a c), § 10 ods. 6, § 23 ods. 4 písm. a) a § 23 ods. 5.
(2) Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, je
povinný v prípade pochybností preukázať úradu kedykoľvek na jeho žiadosť, že súhlasom
disponuje. Súhlas sa preukazuje zvukovým alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo
čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, prípadne
iným hodnoverným spôsobom. Písomný súhlas preukazuje prevádzkovateľ úradu dokladom,
ktorý potvrdzuje poskytnutie súhlasu. Dôkaz o súhlase obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas
poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov,
dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez
vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný. 8
(3) Súhlas podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe
osobitného zákona,4) ktorý ustanovuje zoznam osobných údajov, účel ich spracúvania a okruh
dotknutých osôb. Spracúvané osobné údaje o dotknutej osobe možno z informačného systému
poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel
poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno
poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú,
prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje
inak. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a).
(4)Ďalej bez súhlasu uvedeného v odseku 1 možno osobné údaje spracúvať len vtedy, ak
a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely tvorby umeleckých alebo
literárnych diel, pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými
prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva
z predmetu jeho činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na takýto účel
prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti a súkromia
alebo takéto spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný
zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje
dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo na zavedenie predzmluvných
vzťahov alebo opatrení na žiadosť dotknutej osoby,
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku
dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony alebo
je fyzicky nespôsobilá na vydanie súhlasu, a ak nemožno získať súhlas jej zákonného
zástupcu,
d) predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez
možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre
potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto
údajov; ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing, uvedené osobné
údaje môže poskytovať, bez možnosti ich sprístupňovania a zverejňovania, len vtedy, ak
sú poskytované inému prevádzkovateľovi, ktorý má rovnaký predmet činnosti výhradne
na účely priameho marketingu, a dotknutá osoba písomne neuplatnila námietku podľa §
20 ods. 3 písm. c),
e) sa spracúvajú už zverejnené osobné údaje; v týchto prípadoch treba osobné údaje náležite
označiť,
f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo
verejnom záujme, alebo
g) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom
chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany za predpokladu, že pri takomto
spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ a tretia strana rešpektuje základné práva
a slobody dotknutej osoby a svojim konaním neoprávnene nezasahuje do práva na
ochranu jej osobnosti a súkromia.
4) Napríklad § 38 až 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti, § 11a
ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení zákona č. 416/2001 Z. z. 9
(5) Osobné údaje o dotknutej osobe možno získať od inej osoby a spracúvať
v informačnom systéme len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. To
neplatí, ak poskytnutím osobných údajov o dotknutej osobe do informačného systému iná
osoba chráni svoje zákonné práva alebo právom chránené záujmy, alebo oznamuje
skutočnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti dotknutej osoby, alebo sa
osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona podľa odseku 3 alebo § 9 ods. 1 písm.
a). Ten, kto takto osobné údaje spracúva, musí vedieť preukázať úradu kedykoľvek na jeho
žiadosť, že ich získal v súlade s týmto zákonom.
(6) Zoznam osobných údajov podľa odseku 3 a § 9 ods. 1 písm. a) možno nahradiť
rozsahom osobných údajov len vtedy, ak vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov
ustanovený v osobitnom zákone sa nedajú vopred konkrétne určiť jednotlivé osobné údaje,
ktoré majú byť predmetom spracúvania; prevádzkovateľ je povinný pri takomto spracúvaní
osobných údajov postupovať podľa § 6 ods. 1 písm. d) s výnimkou tých prevádzkovateľov,
ktorí spracúvajú osobné údaje na účely súdneho konania a v súvislosti s ním. Zoznam tretích
strán podľa odseku 3 a § 9 ods. 1 písm. a) možno nahradiť určením okruhu tretích strán len
vtedy, ak vzhľadom na povahu veci nemožno vopred špecifikovať jednotlivé tretie strany,
ktorým sa osobné údaje poskytujú, alebo ak tretie strany tvoria skupinu subjektov s rovnakým
predmetom činnosti a vykonávajú spracúvanie osobných údajov na rovnaký alebo rovnaké
účely, prípadne ak zloženie takejto skupiny podlieha neustálej zmene.
(7) Ten, kto mieni zverejniť osobné údaje dotknutej osoby, nesmie svojim konaním
neoprávnene zasahovať do práva na ochranu jej osobnosti a súkromia; ich zverejnenie nesmie
byť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby.7)
(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,8) súhlas
vyžadovaný podľa tohto zákona môže poskytnúť jej zákonný zástupca.9)
(9) Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona môže poskytnúť jej
blízka osoba.10) Súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas.
(10) Ustanovenie odseku 6 sa použije aj v prípadoch, keď sa postupuje podľa § 5 ods. 2
alebo § 10 ods. 1 alebo 2.
(11) Osobné údaje dotknutej osoby možno poskytnúť z informačného systému inej
právnickej osobe, fyzickej osobe, prípadne subjektu v cudzine, len spolu s písomným
dokladom o danom súhlase, ak tento zákon takýto súhlas vyžaduje; ten, kto osobné údaje
takto poskytuje, môže písomný doklad o danom súhlase nahradiť písomným vyhlásením
prevádzkovateľa o udelení súhlasu dotknutými osobami, ak prevádzkovateľ vie preukázať, že
písomný súhlas dotknutých osôb bol daný.
(12) Osobné údaje podľa odseku 4 písm. c) a podľa § 9 ods. 1 písm. b) možno spracúvať
bez súhlasu dotknutej osoby len po dobu, kým nezaniknú dôvody, ktoré neumožňovali získať
súhlas dotknutej osoby. Ak dôvody zanikli, ten kto osobné údaje spracúva, zabezpečí súhlas
dotknutej osoby.
7) § 11 až 16 Občianskeho zákonníka.
8) § 8 Občianskeho zákonníka.
9) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka.
10) § 116 Občianskeho zákonníka. 10
(13) Ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu,
že spracúvané osobné údaje boli už zverejnené.
(14) Užívateľ môže sprístupnené osobné údaje o dotknutej osobe spracúvať len pre
vlastnú potrebu výlučne v rámci osobných alebo domácich činností.

§ 8
Osobitné kategórie osobných údajov
(1) Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod,
politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách
alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia
alebo pohlavného života, sa zakazuje.
(2) Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely určenia fyzickej osoby
všeobecne použiteľný identifikátor ustanovený osobitným zákonom11) len vtedy, ak jeho
použitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Spracúvať iný identifikátor,
ktorý v sebe skrýva charakteristiky dotknutej osoby, alebo zverejňovať všeobecne použiteľný
identifikátor sa zakazuje.
(3) Spracúvanie osobných údajov o porušení ustanovení predpisov trestného práva,
priestupkového práva alebo občianskeho práva, ako aj o výkone právoplatných rozsudkov
alebo rozhodnutí, môže vykonávať len ten, komu to umožňuje osobitný zákon.12)
(4) Spracúvanie biometrických údajov možno vykonávať len za podmienok ustanovených
v osobitnom zákone, ak
a) to prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo zákona, alebo
b) na spracúvanie dala písomný súhlas dotknutá osoba.
(5) Spracúvanie osobných údajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej
psychickej pracovnej spôsobilosti môže vykonávať len psychológ alebo ten, komu to
umožňuje osobitný zákon.13)

§ 9
Výnimky z obmedzení
pri spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov
(1) Zákaz spracúvania osobných údajov ustanovený v § 8 ods. 1 neplatí, ak dotknutá
osoba dala písomný súhlas na ich spracúvanie alebo ak
11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
12) Napríklad § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 153/2001 Z. z., § 52 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993
Z. z. v znení neskorších predpisov.
13) Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti
a Slovenskej komore psychológov, zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 11
a) spracúvanie vyžaduje osobitný zákon, ktorý ustanovuje zoznam osobných údajov, účel
ich spracúvania a okruh dotknutých osôb; spracúvané osobné údaje o dotknutej osobe
možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak
osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania,
zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj
tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa
osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak, alebo
b) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej
osoby alebo inej fyzickej osoby, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony alebo je fyzicky
nespôsobilá na vydanie písomného súhlasu, a ak nemožno získať písomný súhlas jej
zákonného zástupcu, alebo
c) spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej činnosti občianske združenie, nadácia alebo
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, politická strana alebo
politické hnutie, odborová organizácia, štátom uznaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť a toto spracúvanie sa týka iba ich členov alebo tých fyzických osôb, ktoré sú
s nimi vzhľadom na ich ciele v pravidelnom styku, osobné údaje slúžia výlučne pre ich
vnútornú potrebu a nebudú poskytnuté tretej strane bez písomného súhlasu dotknutej
osoby, alebo
d) spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba zverejnila alebo sú
nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku, alebo
e) ide o spracúvanie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a na účely
vykonávania verejného zdravotného poistenia, ak tieto údaje spracúva poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou alebo
f) ide o spracúvanie v sociálnom poistení, v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov,
na účely poskytovania sociálnej pomoci alebo pomoci v hmotnej núdzi, alebo je
spracúvanie nevyhnutné na účely plnenia povinností alebo uplatnenie zákonných práv
prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie v oblasti pracovného práva a v službách
zamestnanosti a ak to prevádzkovateľovi vyplýva z osobitného zákona.13a)
(2) Písomný súhlas dotknutej osoby daný podľa odseku 1 je neplatný, ak jeho poskytnutie
vylučuje osobitný zákon.
(3) Ustanovenie § 8 ods. 4 sa nepoužije, ak sa spracúvajú biometrické údaje s výnimkou
analýzy deoxyribonukleovej kyseliny a profilu deoxyribonukleovej kyseliny fyzických osôb
na účely evidencie alebo identifikácie vstupu do citlivých, osobitne chránených objektov,
vyhradených priestorov alebo prístupu do technických zariadení alebo prístrojov s vysokou
mierou rizika a ak ide výlučne o vnútornú potrebu prevádzkovateľa.
13a) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z.
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
prepisov, zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2003 Z.
z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. 12

§ 10
Získavanie osobných údajov
(1) Prevádzkovateľ, ktorý mieni získať od dotknutej osoby jej osobné údaje, je povinný
najneskôr pri ich získavaní informovať dotknutú osobu a bez vyzvania jej vopred oznámiť
a) názov a sídlo alebo trvalý pobyt prevádzkovateľa; ak za prevádzkovateľa so sídlom alebo
s trvalým pobytom v tretej krajine koná na území Slovenskej republiky zástupca
prevádzkovateľa, aj jeho názov a sídlo alebo trvalý pobyt,
b) názov a sídlo alebo trvalý pobyt sprostredkovateľa, ak v mene prevádzkovateľa alebo
zástupcu prevádzkovateľa získava osobné údaje sprostredkovateľ; v takomto prípade je
povinný včas oznámiť dotknutej osobe informácie podľa tohto odseku sprostredkovateľ,
c) účel spracúvania osobných údajov a
d) ďalšie doplňujúce informácie v takom rozsahu, v akom sú s ohľadom na všetky okolnosti
spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom
chránených záujmov, najmä právo byť informovaná o podmienkach spracúvania svojich
osobných údajov
1. preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje alebo
preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu,
v mene ktorého koná; oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby
bez zbytočného odkladu vyhovieť,
2. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak
sa dotknutá osoba sama rozhoduje o poskytnutí svojich osobných údajov,
prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe, na základe akého právneho podkladu mieni
spracúvať jej osobné údaje; ak dotknutej osobe povinnosť poskytnúť osobné údaje
vyplýva z osobitného zákona, prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe zákon, ktorý
jej túto povinnosť ukladá a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné
údaje,
3. tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
4. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
sprístupnené,
5. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
6. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční
prenos osobných údajov,
7. poučenie o existencii práv dotknutej osoby.
(2) Ak osobné údaje o dotknutej osobe nezískal prevádzkovateľ priamo od tejto dotknutej
osoby, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v čase pred ich prvým
poskytnutím tretej strane, ak sa takéto poskytovanie predpokladalo už pri získavaní osobných
údajov, oznámiť dotknutej osobe informácie podľa odseku 1 písm. a) až c) a ďalšie
doplňujúce informácie v takom rozsahu, v akom sú s ohľadom na všetky okolnosti
spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom
chránených záujmov, najmä právo byť informovaná o podmienkach spracúvania svojich
osobných údajov
a) poučenie o možnosti rozhodnúť o spracúvaní získaných osobných údajov,
b) zoznam osobných údajov,
c) tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, 13
d) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
sprístupnené,
e) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
f) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos
osobných údajov,
g) poučenie o existencii práv dotknutej osoby.
(3) Informácie podľa odseku 1 netreba dotknutej osobe oznamovať, ak s ohľadom na
všetky okolnosti vie prevádzkovateľ úradu kedykoľvek na jeho žiadosť preukázať, že v čase
získavania osobných údajov boli všetky potrebné informácie dotknutej osobe už známe.
Informácie podľa odseku 2 netreba dotknutej osobe oznamovať, ak
a) s ohľadom na všetky okolnosti vie prevádzkovateľ úradu kedykoľvek na jeho žiadosť
preukázať, že všetky potrebné informácie boli v čase rozhodujúcej udalosti dotknutej
osobe už známe,
b) spracúvanie osobných údajov umožňuje osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská republika viazaná,
c) predmetom spracúvania sú výlučne zverejnené osobné údaje, alebo
d) spracúvané osobné údaje sú určené na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel
alebo pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami za
podmienok ustanovených v § 7 ods. 4 písm. a) časti vety pred bodkočiarkou, ako aj na
historický výskum alebo vedecký výskum a vývoj, alebo sú určené na účely štátnej
štatistiky a ak vzhľadom na všetky okolnosti vie prevádzkovateľ úradu kedykoľvek na
jeho žiadosť preukázať, že poskytnutie takýchto informácií je objektívne nemožné alebo
by si vyžiadalo neúmerne vysoké náklady a mimoriadne úsilie.
(4)Prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje na účely identifikácie fyzickej osoby
pri jej jednorazovom vstupe do jeho priestorov, je oprávnený od nej požadovať meno,
priezvisko, titul a číslo občianskeho preukazu14) alebo číslo služobného preukazu, alebo číslo
cestovného dokladu,15) štátnu príslušnosť a preukázanie pravdivosti poskytnutých osobných
údajov predkladaným dokladom. Ak sa fyzická osoba preukáže podľa osobitného zákona,16)
je prevádzkovateľ oprávnený od nej požadovať len evidenčné číslo služobného preukazu.
V týchto prípadoch sa odsek 1 nepoužije.
(5) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorý v priestoroch prístupných verejnosti
získava, poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje, zabezpečí diskrétnosť pri ich spracúvaní.
(6) Získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním,
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií možno len
vtedy, ak s tým dotknutá osoba písomne súhlasí alebo ak to osobitný zákon výslovne
umožňuje bez súhlasu dotknutej osoby.17) Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ ani
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších
predpisov.
15) Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
16) Napríklad § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., § 8 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z., § 14 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 zákona č. 124/1992 Zb.
17) Napríklad § 15 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých
ďalších zákonov. 14
sprostredkovateľ nesmú vynucovať ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného
vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi alebo
sprostredkovateľovi zákonom.
(7) Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo
audiozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo
narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako
monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje
osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo
konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(8) Prevádzkovateľ, ktorý získa osobné údaje uvedené v § 7 ods. 4 písm. d) bez vedomia
dotknutej osoby alebo priamo od nej, poskytne jej pri prvom kontakte informácie podľa
odseku 1 a ak sú spracúvané na účely priameho marketingu, oboznámi ju aj s právom
písomne namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu v poštovom styku.
(9) Prevádzkovatelia, ktorých predmetom činnosti je priamy marketing, vedú zoznam
poskytnutých osobných údajov podľa § 7 ods. 4 písm. d) v rozsahu meno, priezvisko, titul a
adresa dotknutej osoby, dátum ich poskytnutia, prípadne dátum, od ktorého platí zákaz ich
ďalšieho poskytovania podľa § 13 ods. 6, a názov právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
ktorej boli uvedené osobné údaje poskytnuté. Zoznam v rovnakom rozsahu vedú aj právnické
osoby a fyzické osoby, ktorým boli tieto osobné údaje poskytnuté.

§ 11
Pravdivosť osobných údajov
Do informačného systému možno poskytnúť len pravdivé osobné údaje. Za
nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

§ 12
Správnosť a aktuálnosť osobných údajov
(1) Správnosť a aktuálnosť osobných údajov zabezpečuje prevádzkovateľ. Za správny sa
považuje taký osobný údaj, ktorý sa poskytol v súlade s § 11.
(2) Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže opak.

§ 13
Likvidácia osobných údajov
(1) Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu
osobných údajov.
(2) Prevádzkovateľ zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov okrem osobných
údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) aj vtedy, ak
a) zanikli dôvody, ktoré neumožňovali získať súhlas dotknutej osoby (§ 7 ods. 12), a súhlas
nebol daný, alebo
b) dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 20 ods. 3 písm. a); ďalej prevádzkovateľ
postupuje podľa odseku 5. 15
(3) Odsek 1 sa nepoužije, ak
a) osobitný zákon ustanovuje lehotu,18) ktorá neumožňuje osobné údaje bezodkladne
zlikvidovať; prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov bezodkladne po
uplynutí zákonom ustanovenej lehoty,
b) sú osobné údaje súčasťou archívnych dokumentov,19)
c) sa písomný, obrazový, zvukový alebo iný záznam obsahujúci osobné údaje zaradí do
predarchívnej starostlivosti;20) počas predarchívnej starostlivosti sa nesmú vykonávať
žiadne operácie spracúvania s osobnými údajmi s výnimkou ich uchovávania a využiť ich
možno len na účely občianskoprávneho konania, trestného konania alebo správneho
konania.
(4) Úschovné lehoty písomných, obrazových, zvukových a iných záznamov, ktoré
obsahujú osobné údaje a sú zaradené do predarchívnej starostlivosti, možno stanoviť len na
dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv alebo povinností ustanovených zákonom.21)
(5) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 20 ods. 3 písm. b), prevádzkovateľ
bezodkladne skončí využívanie osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) v poštovom
styku.
(6) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 20 ods. 3 písm. c), prevádzkovateľ to
bezodkladne písomne oznámi každému, komu osobné údaje uvedené v § 7 ods. 4 písm. d)
poskytol; zákaz ďalšieho poskytovania tu uvedených osobných údajov platí pre
prevádzkovat